Nazwa użytkownika:

Hasło:

Gamegrinder Regulamin

Regulamin

XII. Kortowskiego Minikonwentu Gier Towarzyskich

G A M E G R I N D E R


I. Wstęp


XII. Kortowski Minikonwent Gier Towarzyskich „Gamegrinder”, zwany dalej „Minikonwentem”, organizowany jest przez Akademicki Klub Miłośników Fantastyki działający w ramach Akademickiego Centrum Kultury Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, we współpracy z Biblioteką Uniwersytecką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwanych dalej „Organizatorami Minikonwentu”.II. Postanowienia

1. Każdy Uczestnik Minikonwentu ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz przestrzegania jego postanowień, przy czym za Uczestnika Minikonwentu uważa się każdą osobę, która przebywa na terenie Minikonwentu dłużej niż czas potrzebny na zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz korzysta z infrastruktury udostępnionej przez Organizatorów Minikonwentu.


2. Na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia, picia alkoholu i stosowania wszelkich zabronionych przez prawo używek.


3. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz niszczenia i używania niezgodnego z przeznaczeniem dóbr, będących własnością Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.


4. Zabrania się wnoszenia na teren Minikonwentu przedmiotów powszechnie uznawanych za niebezpieczne, w tym napojów w opakowaniach szklanych.


5. Na terenie Minikonwentu powinna panować przyjazna i kulturalna atmosfera bez używania wulgaryzmów i prowokowania sytuacji konfliktowych oraz potencjalnie niebezpiecznych.


6. Każdy Uczestnik Minikonwentu, chcący wypożyczyć grę od Organizatorów Minikonwentu, winien być gotowy dobrowolnie użyczyć pod zastaw dokument tożsamości oraz podać aktualne dane kontaktowe (telefon lub email).


7. Po zwróceniu organizatorom gry w nienaruszonym stanie Uczestnik Minikonwentu winien odebrać dowód tożsamości.


8. Każde uszkodzenie gry w tym zgubienie dowolnego jej elementu, musi być niezwłocznie zgłoszone przedstawicielom Organizatorów Minikonwentu.


9. Organizatorzy Minikonwentu zastrzegają sobie prawo do zmiany programu Minikonwentu wraz z listą gier dostępnych do wypożyczenia.


10. Organizatorzy Minikonwentu zastrzegają sobie prawo do zbierania i przechowywania danych kontaktowych w celu informowania Uczestników Minikonwentu o kolejnych wydarzeniach organizowanych przez Organizatorów Minikonwentu.


11. Spożywanie posiłków i napojów podczas Minikonwentu, powinno odbywać się w odpowiedniej odległości od wszelkich elementów gier, mogących ulec uszkodzeniu na skutek zalania, lub zabrudzenia.


12. Organizatorzy Minikonwentu zastrzegają sobie prawo do odmówienia współpracy z osobami postronnymi oraz Uczestnikiem Minikonwentu łamiącymi postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym prawo do usunięcia takich osób z terenu Minikonwentu, przy udziale odpowiednich służb porządkowych.Opiekun
Akademickiego Klubu
Miłośników Fantastyki
Konrad Nowak